Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
30 ธันวาคม 2552 แจ้งวันหยุดประจำปี 2553
30 ธันวาคม 2552 แจ้งผู้บริหารลาออก
09 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2552 และรับรองการประชุมวิสามัญกรรมการ
09 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
27 ตุลาคม 2552 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
21 ตุลาคม 2552 แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจกรรมการ
19 ตุลาคม 2552 แจ้งกรรมการลาออก
02 กันยายน 2552 แต่งตั้งผู้บริหาร
20 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งผู้บริหาร
18 สิงหาคม 2552 แจ้งกรรมการลาออก
10 สิงหาคม 2552 ชี้แจงกำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ปี 52
10 สิงหาคม 2552 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552
10 สิงหาคม 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
07 สิงหาคม 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
23 กรกฎาคม 2552 ชี้แจงข่าวเรื่องประมาณการรายได้ ไตรมาส2/2552
03 มิถุนายน 2552 แต่งตั้งผู้บริหาร
12 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 ไตรมาส1 ปี52
12 พฤษภาคม 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
12 พฤษภาคม 2552 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552
12 พฤษภาคม 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
06 พฤษภาคม 2552 แจ้งจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
23 เมษายน 2552 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
27 กุมภาพันธ์ 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งมติที่ประชุม กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล
24 กุมภาพันธ์ 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ปี 2008
24 กุมภาพันธ์ 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2552 งบการเงินรายปี 2008
24 กุมภาพันธ์ 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 4/2008
30 มกราคม 2552 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552