Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
25 ธันวาคม 2556 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2557
25 ธันวาคม 2556 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
17 ธันวาคม 2556 มติอนุมัติงบประมาณบริษัทประจำปี 2557
12 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)
11 พฤศจิกายน 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
11 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 ไตรมาส3/56
11 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2556 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556
24 กันยายน 2556 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)
13 สิงหาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
13 สิงหาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส2/2556
13 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2556 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556
10 กรกฎาคม 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
02 กรกฎาคม 2556 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 3
14 พฤษภาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
14 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส1/2556
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556
26 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (แก้ไข Record date, เพิ่มวาระการประชุมที่สำคัญ)
27 กุมภาพันธ์ 2556 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 ประจำปี 2555
27 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2556 งบการเงินรายปี 2555
08 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท (แก้ไข)
07 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
07 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
07 มกราคม 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2556
03 มกราคม 2556 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 2
03 มกราคม 2556 แจ้งคณะกรรมการบริหารลาออก