Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
21 ธันวาคม 2565 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
14 ธันวาคม 2565 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
10 พฤศจิกายน 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10 พฤศจิกายน 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565
17 สิงหาคม 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 สิงหาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
11 สิงหาคม 2565 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565
24 มิถุนายน 2565 แจ้งการลาออกของกรรมการ
12 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พฤษภาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
12 พฤษภาคม 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 แจ้งกรรมการลาออก
28 เมษายน 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 เมษายน 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
05 เมษายน 2565 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10 มีนาคม 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 มีนาคม 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจ่ายเงืนปันผล
08 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท