Loading

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,398
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 33.19
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,738
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.93


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย 285,838,256 23.43
2.  น.ส. วิศรา พรกุล 152,000,000 12.46
3.  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 123,000,000 10.08
4.  น.ส. ละอองดาว ทรงสัตย์ 75,485,200 6.19
5.  นาย ชนะ โตวัน 64,750,000 5.31
6.  นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 63,668,900 5.22
7.  นาย วิทวัส พรกุล 61,000,000 5.00
8.  น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ 60,981,700 5.00
9.  นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย 50,395,000 4.13
10.  Morgan Stanley & Co. InternationaL Plc 40,334,840 3.31