Loading

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,398
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 33.19
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,525
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.98


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย 285,838,256 23.43
2. บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 175,578,400 14.39
3. น.ส. วิศรา พรกุล 152,000,000 12.46
4. น.ส. ละอองดาว ทรงสัตย์ 80,139,400 6.57
5. นาย ชนะ โตวัน 66,781,200 5.47
6. นาย สันติ โกวิทจินดาชัย 63,668,900 5.22
7. น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ 60,981,700 5.00
8. นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย 54,154,100 4.44
9. นาย วิทวัส พรกุล 42,656,800 3.50
10. Morgan Stanley & Co. InternationaL Plc 40,334,840 3.31