Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
28 ธันวาคม 2558 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2559
09 ธันวาคม 2558 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558
11 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
28 สิงหาคม 2558 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/58และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
13 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
13 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 สิงหาคม 2558 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
13 สิงหาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558
10 กรกฎาคม 2558 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
10 กรกฎาคม 2558 สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน(แก้ไข)
10 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท/เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนPP/รายการที่เกี่ยวโยง(แก้ไข)
03 กรกฎาคม 2558 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
02 กรกฎาคม 2558 สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท/เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนPP/รายการที่เกี่ยวโยง(แก้ไข)
02 กรกฎาคม 2558 สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท/เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนPP/รายการที่เกี่ยวโยง
02 กรกฎาคม 2558 การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ PRIN
02 กรกฎาคม 2558 แบบรายงานการเพิ่มทุน( F 53-4 )
02 กรกฎาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
30 มิถุนายน 2558 บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์
30 มิถุนายน 2558 การขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ PRIN
13 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
13 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
13 พฤษภาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558
13 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
13 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
27 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (เพิ่ม Template)
24 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
24 มีนาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
11 มีนาคม 2558 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(เพิ่มเติม)
02 มีนาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 ชี้แจงผลการดำเนินการสำหรับปี 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
12 มกราคม 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2558
06 มกราคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)แก้ไข
06 มกราคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)แก้ไข
05 มกราคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)