Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
18 ธันวาคม 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
18 ธันวาคม 2560 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
18 ธันวาคม 2560 แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในการซื้อที่ดิน
07 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
07 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
07 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07 พฤศจิกายน 2560 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
08 สิงหาคม 2560 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
08 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
08 สิงหาคม 2560 แจ้งกรรมการลาออก
08 สิงหาคม 2560 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
08 สิงหาคม 2560 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560
08 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
08 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560
28 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
28 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 มีนาคม 2560 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
02 มีนาคม 2560 แจ้งกรรมการลาออก
21 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
20 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
20 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
16 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท