Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
14 ธันวาคม 2563 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
20 พฤศจิกายน 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563
24 สิงหาคม 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไข)
18 สิงหาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
18 สิงหาคม 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563
31 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 กรกฎาคม 2563 ชี้แจงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการจัดสรร
17 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
14 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
19 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 พฤษภาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563( แก้ไข)
14 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
24 เมษายน 2563 แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(แก้ไข)
02 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 มีนาคม 2563 แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
25 มีนาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 มีนาคม 2563 เลื่อนวันหยุดทำงานประจำปีของบริษัทฯ
02 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล(เพิ่มเติม)
27 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
20 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท