Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 พฤศจิกายน 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562
13 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไข)
13 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
13 สิงหาคม 2562 แจ้งกรรมการลาออก
13 สิงหาคม 2562 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562
13 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พฤษภาคม 2562 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562
03 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2562 แจ้งความคืบหน้าในการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รีเทล
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562(แก้ไขวันประชุมผู้ถือหุ้น)
27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562(แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
15 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท