Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
21 ธันวาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553
21 ธันวาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553
17 ธันวาคม 2553 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2554
30 พฤศจิกายน 2553 เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554
12 พฤศจิกายน 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
12 พฤศจิกายน 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553
12 พฤศจิกายน 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
04 พฤศจิกายน 2553 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
16 สิงหาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553
16 สิงหาคม 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส2/2553
16 สิงหาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
11 สิงหาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
10 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010 (ชุดแก้ไข)
10 พฤษภาคม 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ประจำไตรมาส
10 พฤษภาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
10 พฤษภาคม 2553 แจ้งมติกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553
07 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
06 พฤษภาคม 2553 แจ้งผลการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท
06 พฤษภาคม 2553 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 บนเวปไซท์
06 พฤษภาคม 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม: PRIN
06 พฤษภาคม 2553 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์(ฉบับแก้ไข)
06 พฤษภาคม 2553 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
26 เมษายน 2553 แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
02 มีนาคม 2553 แต่งตั้งผู้บริหาร
02 มีนาคม 2553 ผู้บริหารลาออก
26 กุมภาพันธ์ 2553 ชี้แจงข่าวเรื่องประมาณการรายได้ไตรมาส 1/2553
09 กุมภาพันธ์ 2553 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
09 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน Record Date
09 กุมภาพันธ์ 2553 งบการเงินรายปี 2009
09 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
09 กุมภาพันธ์ 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
09 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
22 มกราคม 2553 ชี้แจงข้อเท็จจริงการให้ข่าวของผู้บริหาร
08 มกราคม 2553 การเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553