Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
13 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 (แก้ไข)
10 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
26 เมษายน 2567 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567)
28 มีนาคม 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 1/2567 เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 2566 เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน จากบมจ.ดีคอนโปรดักส์ แต่งตั้งรองประธานกรรมการ กำหนดวัน วาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ที่มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (แก้ไข)
20 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ที่มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากบริษัทฯ
20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) หลักทรัพย์ PRIN จากข่าวของ DCON
12 ธันวาคม 2566 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
12 ธันวาคม 2566 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
10 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566
10 พฤศจิกายน 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
10 สิงหาคม 2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
10 สิงหาคม 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566
10 สิงหาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566
09 พฤษภาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
09 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2566 ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
21 ธันวาคม 2565 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
14 ธันวาคม 2565 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
10 พฤศจิกายน 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10 พฤศจิกายน 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565
17 สิงหาคม 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 สิงหาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
11 สิงหาคม 2565 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2565
24 มิถุนายน 2565 แจ้งการลาออกของกรรมการ
12 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พฤษภาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
12 พฤษภาคม 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565 แจ้งกรรมการลาออก
28 เมษายน 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 เมษายน 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
05 เมษายน 2565 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10 มีนาคม 2565 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 มีนาคม 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจ่ายเงืนปันผล
08 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
14 ธันวาคม 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565
24 พฤศจิกายน 2564 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
11 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2564 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564
11 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564
13 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 พฤษภาคม 2564 แจ้งแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
13 พฤษภาคม 2564 แจ้งกรรมการลาออก
11 พฤษภาคม 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
29 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 มีนาคม 2564 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
24 มีนาคม 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล
09 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
14 ธันวาคม 2563 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
20 พฤศจิกายน 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563
24 สิงหาคม 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไข)
18 สิงหาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
18 สิงหาคม 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563
31 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 กรกฎาคม 2563 ชี้แจงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการจัดสรร
17 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
14 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
19 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 พฤษภาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563( แก้ไข)
14 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
24 เมษายน 2563 แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
02 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(แก้ไข)
02 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 มีนาคม 2563 แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
25 มีนาคม 2563 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 มีนาคม 2563 เลื่อนวันหยุดทำงานประจำปีของบริษัทฯ
02 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล(เพิ่มเติม)
27 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
20 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
28 พฤศจิกายน 2562 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 พฤศจิกายน 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562
13 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (แก้ไข)
13 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
13 สิงหาคม 2562 แจ้งกรรมการลาออก
13 สิงหาคม 2562 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2562
13 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พฤษภาคม 2562 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562
03 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2562 แจ้งความคืบหน้าในการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รีเทล
22 มีนาคม 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562(แก้ไขวันประชุมผู้ถือหุ้น)
27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562(แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
15 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
29 พฤศจิกายน 2561 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
29 พฤศจิกายน 2561 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2562
14 พฤศจิกายน 2561 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561
14 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พฤศจิกายน 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
09 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 สิงหาคม 2561 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
09 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561
01 สิงหาคม 2561 เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทฯ
08 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
08 พฤษภาคม 2561 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561
27 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
21 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
16 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
18 ธันวาคม 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561
18 ธันวาคม 2560 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
18 ธันวาคม 2560 แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินในการซื้อที่ดิน
07 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
07 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
07 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07 พฤศจิกายน 2560 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
08 สิงหาคม 2560 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
08 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
08 สิงหาคม 2560 แจ้งกรรมการลาออก
08 สิงหาคม 2560 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
08 สิงหาคม 2560 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560
08 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
08 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560
28 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
28 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
23 มีนาคม 2560 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท
02 มีนาคม 2560 แจ้งกรรมการลาออก
21 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
20 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
20 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
16 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
22 ธันวาคม 2559 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
22 ธันวาคม 2559 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560
08 พฤศจิกายน 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
08 พฤศจิกายน 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
08 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พฤศจิกายน 2559 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559
09 สิงหาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
09 สิงหาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
09 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2559 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
09 สิงหาคม 2559 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559
11 พฤษภาคม 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559
11 พฤษภาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11 พฤษภาคม 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
29 เมษายน 2559 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
29 มีนาคม 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2559 งบการเงินรายปี 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
28 ธันวาคม 2558 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2559
09 ธันวาคม 2558 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
11 พฤศจิกายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558
11 พฤศจิกายน 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
11 พฤศจิกายน 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
28 สิงหาคม 2558 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/58และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
13 สิงหาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
13 สิงหาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
13 สิงหาคม 2558 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
13 สิงหาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558
10 กรกฎาคม 2558 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
10 กรกฎาคม 2558 สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน(แก้ไข)
10 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท/เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนPP/รายการที่เกี่ยวโยง(แก้ไข)
03 กรกฎาคม 2558 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
02 กรกฎาคม 2558 สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท/เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนPP/รายการที่เกี่ยวโยง(แก้ไข)
02 กรกฎาคม 2558 สารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
02 กรกฎาคม 2558 มติที่ประชุมกรรมการบริษัท/เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนPP/รายการที่เกี่ยวโยง
02 กรกฎาคม 2558 การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ PRIN
02 กรกฎาคม 2558 แบบรายงานการเพิ่มทุน( F 53-4 )
02 กรกฎาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558
30 มิถุนายน 2558 บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์
30 มิถุนายน 2558 การขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ PRIN
13 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
13 พฤษภาคม 2558 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
13 พฤษภาคม 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558
13 พฤษภาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
13 พฤษภาคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
27 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (เพิ่ม Template)
24 เมษายน 2558 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558
24 มีนาคม 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
11 มีนาคม 2558 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(เพิ่มเติม)
02 มีนาคม 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 งบการเงินรายปี 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 ชี้แจงผลการดำเนินการสำหรับปี 2557
27 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2558 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
12 มกราคม 2558 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2558
06 มกราคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)แก้ไข
06 มกราคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)แก้ไข
05 มกราคม 2558 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
01 ธันวาคม 2557 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
01 ธันวาคม 2557 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558
10 พฤศจิกายน 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
10 พฤศจิกายน 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
10 พฤศจิกายน 2557 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557
13 สิงหาคม 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
13 สิงหาคม 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
13 สิงหาคม 2557 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557
13 สิงหาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
30 มิถุนายน 2557 แจ้งการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร
30 มิถุนายน 2557 แจ้งลาออกของ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
30 มิถุนายน 2557 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 5
14 พฤษภาคม 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14 พฤษภาคม 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2557 แจ้งอนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557 และ จัดตั้งบริษัทย่อย
29 เมษายน 2557 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
28 มีนาคม 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2557 งบการเงินรายปี 2556 (แก้ไขงบดุล)
25 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
25 กุมภาพันธ์ 2557 งบการเงินรายปี 2556 (แก้ไข)
20 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556(แก้ไข )
20 กุมภาพันธ์ 2557 งบการเงินรายปี 2556
20 กุมภาพันธ์ 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556(แก้ไข template)
20 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 2556
20 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
19 กุมภาพันธ์ 2557 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
19 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
02 มกราคม 2557 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 4
25 ธันวาคม 2556 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2557
25 ธันวาคม 2556 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
17 ธันวาคม 2556 มติอนุมัติงบประมาณบริษัทประจำปี 2557
12 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)
11 พฤศจิกายน 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
11 พฤศจิกายน 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 ไตรมาส3/56
11 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2556 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556
24 กันยายน 2556 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)
13 สิงหาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
13 สิงหาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส2/2556
13 สิงหาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2556 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556
10 กรกฎาคม 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2556
02 กรกฎาคม 2556 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 3
14 พฤษภาคม 2556 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
14 พฤษภาคม 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส1/2556
14 พฤษภาคม 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2556 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556
26 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (แก้ไข Record date, เพิ่มวาระการประชุมที่สำคัญ)
27 กุมภาพันธ์ 2556 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
27 กุมภาพันธ์ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 ประจำปี 2555
27 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2556 งบการเงินรายปี 2555
08 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท (แก้ไข)
07 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
07 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
07 มกราคม 2556 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มกราคม 2556
03 มกราคม 2556 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 2
03 มกราคม 2556 แจ้งคณะกรรมการบริหารลาออก
27 ธันวาคม 2555 เสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
16 พฤศจิกายน 2555 PRINกำไรพุ่ง2,000% ออกตั๋วB/Eขยายธุรกิจคงรายได้2.8พันล้านบ.
14 พฤศจิกายน 2555 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2555 และ อนุมัติวงเงินการขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (แก้ไข)
13 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 3/2555
13 พฤศจิกายน 2555 การอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2555 และ การขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นวงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
13 พฤศจิกายน 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
08 พฤศจิกายน 2555 แจ้งคณะกรรมการบริหารลาออก (แก้ไข)
07 พฤศจิกายน 2555 วันหยุดประจำปี 2556
07 พฤศจิกายน 2555 แจ้งคณะกรรมการบริหารลาออก
14 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข
14 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2/2555
14 สิงหาคม 2555 แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555
14 สิงหาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
02 กรกฎาคม 2555 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP # 1
11 พฤษภาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
10 พฤษภาคม 2555 ชี้แจงผลการดำเนิงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 1/2555
10 พฤษภาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2555 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555
10 พฤษภาคม 2555 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 บนเว็บ
10 พฤษภาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
26 เมษายน 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2555
22 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดประชุมผู้ถือหุ้น, จ่ายเงินปันผล และออก ESOP Warrant (เพิ่ม Template)
22 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555
22 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งกรรมการลาออก
22 กุมภาพันธ์ 2555 รายงานการเพิ่มทุนบริษัท 53-4
22 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดเบื้องต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)
22 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดออก AGM ปันผล และ ESOP
22 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555
22 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชี)
22 กุมภาพันธ์ 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกิน 20%
22 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2555 งบการเงินรายปี 2554
23 มกราคม 2555 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
27 ธันวาคม 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท
27 ธันวาคม 2554 การเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
16 ธันวาคม 2554 วันหยุดประจำปี 2555
08 พฤศจิกายน 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ประจำไตรมาส 3/ 2554
08 พฤศจิกายน 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พฤศจิกายน 2554 การอนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2554
08 พฤศจิกายน 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
10 สิงหาคม 2554 แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
10 สิงหาคม 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ประจำไตรมาส 2/ 2554
10 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
04 สิงหาคม 2554 แจ้งกรรมการลาออก
01 สิงหาคม 2554 แจ้งเลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการอาวุโสลาออก
14 กรกฎาคม 2554 แจ้งกรรมการผู้จัดการลาออก
20 พฤษภาคม 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ PRIN เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
20 พฤษภาคม 2554 แจ้งผลการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
20 พฤษภาคม 2554 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
12 พฤษภาคม 2554 แจ้งผลการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
11 พฤษภาคม 2554 แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขข้อบังคับ
11 พฤษภาคม 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ประจำไตรมาส 1/ 2554
11 พฤษภาคม 2554 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554 บนเว็บไซท์
11 พฤษภาคม 2554 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554
11 พฤษภาคม 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
27 เมษายน 2554 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2554
29 มีนาคม 2554 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2554
04 มีนาคม 2554 แบบรายงานการเพิ่มทุน
23 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน (เพิ่มรูปแบบสรุป)
23 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผล
23 กุมภาพันธ์ 2554 งบการเงินรายปี 2553
22 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
02 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งกรรมการลาออก
19 มกราคม 2554 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2554
21 ธันวาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553
21 ธันวาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553
17 ธันวาคม 2553 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2554
30 พฤศจิกายน 2553 เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554
12 พฤศจิกายน 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
12 พฤศจิกายน 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553
12 พฤศจิกายน 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
04 พฤศจิกายน 2553 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
16 สิงหาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553
16 สิงหาคม 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส2/2553
16 สิงหาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
11 สิงหาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
10 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010 (ชุดแก้ไข)
10 พฤษภาคม 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ประจำไตรมาส
10 พฤษภาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
10 พฤษภาคม 2553 แจ้งมติกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553
07 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
06 พฤษภาคม 2553 แจ้งผลการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท
06 พฤษภาคม 2553 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553 บนเวปไซท์
06 พฤษภาคม 2553 การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม: PRIN
06 พฤษภาคม 2553 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์(ฉบับแก้ไข)
06 พฤษภาคม 2553 แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
26 เมษายน 2553 แจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
02 มีนาคม 2553 แต่งตั้งผู้บริหาร
02 มีนาคม 2553 ผู้บริหารลาออก
26 กุมภาพันธ์ 2553 ชี้แจงข่าวเรื่องประมาณการรายได้ไตรมาส 1/2553
09 กุมภาพันธ์ 2553 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
09 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน Record Date
09 กุมภาพันธ์ 2553 งบการเงินรายปี 2009
09 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
09 กุมภาพันธ์ 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
09 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
22 มกราคม 2553 ชี้แจงข้อเท็จจริงการให้ข่าวของผู้บริหาร
08 มกราคม 2553 การเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553
30 ธันวาคม 2552 แจ้งวันหยุดประจำปี 2553
30 ธันวาคม 2552 แจ้งผู้บริหารลาออก
09 พฤศจิกายน 2552 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2552 และรับรองการประชุมวิสามัญกรรมการ
09 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
27 ตุลาคม 2552 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
21 ตุลาคม 2552 แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจกรรมการ
19 ตุลาคม 2552 แจ้งกรรมการลาออก
02 กันยายน 2552 แต่งตั้งผู้บริหาร
20 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งผู้บริหาร
18 สิงหาคม 2552 แจ้งกรรมการลาออก
10 สิงหาคม 2552 ชี้แจงกำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ปี 52
10 สิงหาคม 2552 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552
10 สิงหาคม 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
07 สิงหาคม 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
23 กรกฎาคม 2552 ชี้แจงข่าวเรื่องประมาณการรายได้ ไตรมาส2/2552
03 มิถุนายน 2552 แต่งตั้งผู้บริหาร
12 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 ไตรมาส1 ปี52
12 พฤษภาคม 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
12 พฤษภาคม 2552 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552
12 พฤษภาคม 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
06 พฤษภาคม 2552 แจ้งจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
23 เมษายน 2552 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
27 กุมภาพันธ์ 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งมติที่ประชุม กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผล
24 กุมภาพันธ์ 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ปี 2008
24 กุมภาพันธ์ 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2552 งบการเงินรายปี 2008
24 กุมภาพันธ์ 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 4/2008
30 มกราคม 2552 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
19 ธันวาคม 2551 วันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2552
08 ธันวาคม 2551 แจ้งการลาออกตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน
10 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2551
10 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
10 พฤศจิกายน 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานเกินร้อยละ20 ไตรมาส3,2008
07 พฤศจิกายน 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
26 สิงหาคม 2551 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เพิ่มเติม)
25 สิงหาคม 2551 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
08 สิงหาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
08 สิงหาคม 2551 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
08 สิงหาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
08 สิงหาคม 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 Q251
22 กรกฎาคม 2551 แจ้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
27 พฤษภาคม 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี2551บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 พฤษภาคม 2551 ชี้แจงข่าวในหนังสือพิมพ์ "ทันหุ้น"
14 พฤษภาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
14 พฤษภาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พฤษภาคม 2551 ชึ้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 Q1,2008
14 พฤษภาคม 2551 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551
14 พฤษภาคม 2551 ประกาศเรื่องการจ่ายเงินปันผล
23 เมษายน 2551 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
18 มีนาคม 2551 การเสนอวาระการประชุมประจำปี 2551 และเสนอชื่อกรรมการ
12 มีนาคม 2551 ขอแจ้งทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับการช่วยเหลือการเงิน
05 มีนาคม 2551 แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียน XM,XD
23 กุมภาพันธ์ 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ปี50
22 กุมภาพันธ์ 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2551 ชี้แจงผลกระทบนโยบายบัญชี ปี 2550
22 กุมภาพันธ์ 2551 มติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
22 กุมภาพันธ์ 2551 มติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล(แก้ไข)
20 กุมภาพันธ์ 2551 งบการเงินรายปี 2007