Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
13 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 (แก้ไข)
10 พฤษภาคม 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10 พฤษภาคม 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567
26 เมษายน 2567 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567)
28 มีนาคม 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
22 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท 1/2567 เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 2566 เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน จากบมจ.ดีคอนโปรดักส์ แต่งตั้งรองประธานกรรมการ กำหนดวัน วาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ที่มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (แก้ไข)
20 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งการรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ที่มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากบริษัทฯ
20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) หลักทรัพย์ PRIN จากข่าวของ DCON