Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
14 ธันวาคม 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565
24 พฤศจิกายน 2564 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
11 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2564 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2564
11 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2564
13 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
13 พฤษภาคม 2564 แจ้งแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
13 พฤษภาคม 2564 แจ้งกรรมการลาออก
11 พฤษภาคม 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
29 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 มีนาคม 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 มีนาคม 2564 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
24 มีนาคม 2564 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล
09 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการเสนอชื่อกรรมการบริษัท