Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
10 สิงหาคม 2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
10 สิงหาคม 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566
10 สิงหาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566
09 พฤษภาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
09 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2566 ( ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
21 ธันวาคม 2565 แจ้งวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
14 ธันวาคม 2565 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
10 พฤศจิกายน 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)