Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
19 ธันวาคม 2551 วันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2552
08 ธันวาคม 2551 แจ้งการลาออกตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน
10 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2551
10 พฤศจิกายน 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
10 พฤศจิกายน 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานเกินร้อยละ20 ไตรมาส3,2008
07 พฤศจิกายน 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2008
26 สิงหาคม 2551 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เพิ่มเติม)
25 สิงหาคม 2551 กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
08 สิงหาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2008
08 สิงหาคม 2551 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
08 สิงหาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
08 สิงหาคม 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 Q251
22 กรกฎาคม 2551 แจ้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
27 พฤษภาคม 2551 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี2551บนเว็บไซต์ของบริษัท
27 พฤษภาคม 2551 ชี้แจงข่าวในหนังสือพิมพ์ "ทันหุ้น"
14 พฤษภาคม 2551 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2008
14 พฤษภาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พฤษภาคม 2551 ชึ้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20 Q1,2008
14 พฤษภาคม 2551 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551
14 พฤษภาคม 2551 ประกาศเรื่องการจ่ายเงินปันผล
23 เมษายน 2551 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
18 มีนาคม 2551 การเสนอวาระการประชุมประจำปี 2551 และเสนอชื่อกรรมการ
12 มีนาคม 2551 ขอแจ้งทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านการรับการช่วยเหลือการเงิน
05 มีนาคม 2551 แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียน XM,XD
23 กุมภาพันธ์ 2551 ชี้แจงผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ปี50
22 กุมภาพันธ์ 2551 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2551 ชี้แจงผลกระทบนโยบายบัญชี ปี 2550
22 กุมภาพันธ์ 2551 มติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและจ่ายเงินปันผล
22 กุมภาพันธ์ 2551 มติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล(แก้ไข)
20 กุมภาพันธ์ 2551 งบการเงินรายปี 2007