Loading

ภาพวีดีโอบริษัท


24 เมษายน 2566

ความยาว: 01:55:47 ชั่วโมง

Video

28 เมษายน 2565

ความยาว: 02:16:35 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

29 เมษายน 2564

ความยาว: 01:33:17 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

17 กรกฎาคม 2563

ความยาว: 01:10:05 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

22 เมษายน 2562

ความยาว: 02:06:50 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

27 เมษายน 2561

ความยาว: 02:07:19 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

28 เมษายน 2560

ความยาว: 01:15:10 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

29 เมษายน 2559

ความยาว: 01:11:27 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

24 เมษายน 2558

นำเสนอโดย :ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม

ความยาว: 01:41:21 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

29 เมษายน 2557

นำเสนอโดย :ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม

ความยาว: 02:03:36 ชั่วโมง

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

28 เมษายน 2554

นำเสนอโดย :ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม

ความยาว: 02:34:50 ชั่วโมง

Video

พบปะนักลงทุนครั้งที่ 2/2553

20 สิงหาคม 2553

นำเสนอโดย :คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ความยาว: 57:15 นาที

Video

พบปะนักลงทุนครั้งที่ 1/2553

04 มิถุนายน 2553

นำเสนอโดย :คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
คุณวีระ ศรีชนะชัยโช

ความยาว: 50:25 นาที

Video

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

23 เมษายน 2553

นำเสนอโดย :คุณวีระ ศรีชนะชัยโช

ความยาว: 02:02:11 ชั่วโมง

Video

พบปะนักลงทุนครั้งที่ 3/2552

30 พฤศจิกายน 2552

นำเสนอโดย :คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
คุณวีระ ศรีชนะชัยโช

ความยาว: 44:32 นาที

Video

พบปะนักลงทุนครั้งที่ 2/2552

13 สิงหาคม 2552

นำเสนอโดย :คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
คุณวีระ ศรีชนะชัยโช

ความยาว: 01:04:24 ชั่วโมง

Video

สัมภาษณ์รายการคอหุ้นช่อง 9

28 มีนาคม 2550

นำเสนอโดย :คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย

ความยาว: 7:14 นาที

Video