Loading

คณะกรรมการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ผศ.มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการ
7. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ
8. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ

หมายเหตุ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นเลขานุการบริษัท