Loading

สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 ประเทศไทยเผชิญกับการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งอ่อนแออยู่แล้ว จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและผลของมาตราการ LTV ที่เริ่มในปี 2562 จึงยิ่งหดตัวลงอย่างต่อเนื่องในปี 2563

โควิด - 19 ทำให้การจ้างงาน และรายได้ของประชาชนลดลงอย่างรุนแรง หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบไม่ต่างไปจากธุรกิจที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น ความเข้มงวดของสถานบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ และความผันผวนทางการเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็เป็นปัจจัยลบต่อภาวะเศรษฐกิจ

ภาวะดังกล่าว ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากค่อยข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการทำงาน การคมนาคม การเรียนหนังสือ การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นโจทย์ยากสำหรับผู้ประกอบการทุกราย

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา ก็ยังเป็นปีที่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฯ เพราะเรายังมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายอัตราส่วนต่างๆ ทางการเงิน ก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 15% จากปี 2562 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ตั้งใจจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ โดยคำนึงถึงความความร่มรื่น ทั้งภายในบ้าน และภายในโครงการ และมี "ธรรมชาติ" เป็นแรงบันดาลในในการออกแบบภายใต้แนวคิด "OXYGEN COMMUNITY"

ในนามของคณะกรรมบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า สถานบันการเงิน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทขอยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในธรรมาภิบาลและพยายามสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการ