Loading

สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 เป็นอีกปีแห่งความท้าทายของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังจากผ่านสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราทุกคนยังคงเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย การปรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่รุนแรง ภาวะเงินเฟ้อ ตลอดจน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดูมีความยืดเยื้อ

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวดีๆ หลายอย่างเกิดขึ้นในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย สัญญาณการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มชัดเจน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น

แม้จะเป็นปีที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก แต่ผลการดำาเนินงานของปริญสิริในปีที่ผ่านมา เราสามารถ ทำาได้ตามเป้าหมาย อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามีความชัดเจนในการมุ่งพัฒนา โครงการแนวราบ ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่เรามีความชำานาญและได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของคณะผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาปรับปรุงโครงการที่อยู่อาศัย ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รองรับ พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เรายังคงมุ่งมั่นสร้างบ้านที่มีคุณภาพดี ราคาจับต้องได้ เพื่อให้ในทุกๆ วันของลูกค้า ได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับครอบครัว ท่ามกลางธรรมชาติและความยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนกิจการ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัทขอยืนยันที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในธรรมาภิบาล และ พยายามสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการ