Loading

ถาม-ตอบ ผู้บริหาร


คำถาม : ปริญสิริ คือใคร?
คำตอบ : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ปริญสิริ (2000) จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชัั้น 12 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร พร้อมที่ดินเพื่อขาย ในปี 2544 และ 2547 บริษัทได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม Awards of Merit ในการประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรมและการเลือกใช้วัสดุที่สอดคล้องกับแนวความคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา
คำถาม : ปริญสิริ มีบริษัทย่อยหรือไม่?
คำตอบ : บริษัทมีบริษัทยย่อยและบริษัทในเครือรวม 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , บริษัท ปริญสิริ ออกซิเจน (2017) จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอนเนอร์จี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน , บริษัท เพลินนารี่ จำกัด ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยมีบริษัทในเครือ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจสวนสนุกและศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก และบริษัท อีทเทอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร
คำถาม : ปริญสิริ ทำอะไร?
คำตอบ : บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการเน้นการสร้างบ้านจัดสรรให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้อยู่อาศัยในแง่ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ภายใต้แนวความคิด “เสน่ห์ของบ้าน.....ที่เป็น มิตรกับธรรมชาติ” ชื่อโครงการ “ปริญสิริ” “ปริญญดา” และ “ปริญลักษณ์” โดยชื่อโครงการแต่ละชื่อจะลักษณะโครงการที่ต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
คำถาม : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของปริญสิริเป็นอย่างไร?
คำตอบ : นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุกริจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
คำถาม : ปริญสิริจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?
คำตอบ : ปริญสิริ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 บริษัท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้นำหุ้นสามัญ ออกจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกจำนวน 155 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 2.80 บาท โดยเปิดการซือ้ขาย วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2548 โดยหุ้นของบริษัทจะ ใช้ตัวย่อว่า ‘PRIN’ อยู่ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์