Loading


แจ้งผู้บริหารลาออก

Backธันวาคม 30, 2552

ที่ LAW 52/12/02

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

เรื่อง: ผู้บริหารลาออก
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า นายสุริยะ วรรณบุตร ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายสกล เปาอินทร์)
เลขานุการบริษัท

Attachments

  • prin30122009_th.pdf (Size: 21,610 bytes)