Loading

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท


รายการ 2559 2560 2561
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวม 9,034.84 8,430.63 8,422.35
หนี้สินรวม 5,058.23 4,283.83 4,158.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,976.61 4,146.80 4,264.13
รายได้รวม 3,037.23 3,218.14 2,511.01
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 2,146.47 2,217.54 2,121.69
กำไรขั้นต้น 886.08 937.46 795.54
กำไรสุทธิ 215.89 317.01 239.31
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 1 1 1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.20 3.33 3.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.18 0.26 0.20
ราคาตลาด (ณ วันสิ้นปี) 1.43 1.78 1.57
เงินปันผลต่อหุ้น (%) 8.39 6.74 6.37*
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น – อสังหาริมทรัพย์ 29.13 29.56 32.23
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 11.48 15.07 15.65
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 7.15 10.05 9.62
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.43 7.80 5.69
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 2.29 3.63 2.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 8.55 10.21 10.25
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.34 0.38 0.30
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.13 0.92 0.87
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 5.39 6.00 5.36
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 68 45 51*
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.71 3.17 3.38
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.25 0.39 0.34
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 0.25 0.39 0.34
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย 699.83 523.33 1,031.38
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 4.39 6.26 5.26
ระยะเวลาชำระหนี้ 82.04 57.53 69.34
Cash Cycle 629.88 476.74 977.47

 

*หมายเหตุ: ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น