Loading


แต่งตั้งผู้บริหาร

Backสิงหาคม 20, 2552

ที่ LAW 52/08/06

วันที่ 19 สิงหาคม 2552

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้แต่งตั้งนายธงชัย จรัสกุลชัย ดํารงตำแหน่ง รองกรรมการ ผู้จัดการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล เปาอินทร์)
เลขานุการบริษัท

Attachments

  • 2009-08-20_PRIN_TH.pdf (Size: 22,134 bytes)