Loading

การประชุมผู้ถือหุ้น


หนังสือเชิญประชุม

ไฟล์ : ปี ดาวน์โหลด
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2563
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2561
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2560
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2559
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2558
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2558
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2557
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2554
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2553
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552
จดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี 2551

 

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ไฟล์ : 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ไฟล์ : 2561  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ไฟล์ : 2559  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ไฟล์ : 2558  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ไฟล์ : 2557  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ไฟล์ : 2556  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ไฟล์ : 2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ไฟล์ : 2554
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554