Loading

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549วันที่ กิจกรรม
14 ธันวาคม 2563 การเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
20 พฤศจิกายน 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
12 พฤศจิกายน 2563 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563
24 สิงหาคม 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง (แก้ไข)
18 สิงหาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
18 สิงหาคม 2563 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 แจ้งมติอนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563
31 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
29 กรกฎาคม 2563 ชี้แจงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการจัดสรร
17 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี2563
14 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
19 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท