Loading


แต่งตั้งผู้บริหาร

Backมีนาคม 02, 2553

ที่ LAW 53/03/02

วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้แต่งตั้งนาย ธีระ ทองวิไล ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฎิบัติการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

Attachments

  • 2010-03-02_PRIN02_TH.pdf (Size: 35,458 bytes)