Loading


ผู้บริหารลาออก

Backมีนาคม 02, 2553

ที่ LAW 53/03/01

วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรื่อง ผู้บริหารลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า นายธงชัย จรัสกุลชัย ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายสกล เปาอินทร์)
เลขานุการบริษัท

Attachments

  • 2010-03-02_PRIN_TH.pdf (Size: 49,561 bytes)