Loading


การเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการสำหรับประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553

Backมกราคม 08, 2553

ที่ LAW 53/01/01

7 มกราคม 2553

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ตามที่ได้เผยแพร่รายละเอียดลงบน เว็บไซด์ของบริษัทที่ www.prinsiri.com/html/investor_th.html ในหัวข้อกิจกรรมและ บริษัทได้กำหนดช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายสกล เปาอินทร์)
เลขานุการบริษัท

Attachments

  • 2010-01-08_PRIN_TH.pdf (Size: 28,898 bytes)