Loading

คณะกรรมการบริหาร


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการบริหาร
3. นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย กรรมการบริหาร
4. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการบริหาร