Loading

ประวัติบริษัท


ประวัติความเป็นมา

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2543 ภายใต้ชื่อ บริษัท ปริญสิริ (2000) จำกัด และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,220.01 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 1,220.01 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,220.01 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดพักอาศัยซึ่งบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการภายใต้สโลแกน “The Art of Living”การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2547  
 • แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชน และนำหุ้น ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
2548  
 • เข้าลงทุนในบริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยถือ หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
 • บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00
 • เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 155 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อประชาชนทั่วไป ในราคา เสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเพิ่มเป็น 670 ล้านบาท
 • บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าซื้อขายวัน แรกในกระดานหลัก (Main Board) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
     
2549  
 • เปิดโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยโครงการแรก ชื่อโครงการเดอะพัลซ์ คอนโดมิเนียม ซอยลาดพร้าว 44
 • บริษัทและบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด อีก 2 ครั้ง เพื่อ นำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ทำให้ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 76.25 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00
 • บริษัทให้เงินกู้กับ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมียอดเงินให้กู้แก่ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด รวม 248.28 ล้านบาท
     
2550  
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทอาคารชุดพักอาศัยโดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “เดอะคอมพลีท” และ “สมาร์ทคอนโด”
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “ปริญญดา ไลท์” และ “ปริญลักษณ์ ไลท์”
 • บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 335 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา เสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,005 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ที่รอการพัฒนา โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
 • บริษัทให้เงินกู้เพิ่มเติมกับ ปริญเวนเจอร์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดการให้เงินกู้รวม 255.00 ล้านบาท
 • บริษัทให้เงินกู้กับบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดการให้เงินกู้รวม 56.00 ล้านบาท
     
2551  
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “บ้านปริญสิริ” และ “บ้านปริญ”
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภทอาคารชุดพักอาศัยโดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ “เดอะไพรด์ พัทยาสาย 2”
     
2552  
 • บริษัททำการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding) โดยได้มีการเปลี่ยนตราบริษัทใหม่ และ จัดกิจกรรม ครบรอบ 10 ปี ปริญสิริ ความสุขยกกำลังสิบ และได้มีการเปลี่ยน สโลแกน เป็น “ The Art of Family Living”
 • บริษัทเปิดโครงการ ประเภททาวน์โฮม 3 ชั้น โดยสร้างตราสินค้าเพิ่มภายใต้ชื่อ Six Nature และประเภท ทาวน์โฮม 2 ชั้นภายใต้ชื่อ City Sense
 • แต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นประธานกรรมการแทน นายมงคล เปาอินทร์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง
     
2553  
 • บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,005.00 ล้านบาท เป็น 1,105.5 ล้านบาท โดยวิธีการออกหุ้นปันผล ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
 • เปิดโครงการรวม 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 2,654.74 ล้านบาทโดยเป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการ ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Six Nature” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ “วิภาวดี 60“ และ “เพชรเกษม 69” และภายใต้ชื่อตราสินค้า “City Sense” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ” สรงประภา” “ประชาชื่น” โครงการ คอนโดมิเนียม (Low-rise) ภายใต้ตราสินค้า “Smart Condo” จำนวน 1 โครงการได้แก่ โครงการ “วัชรพล”
 • บริษัทได้มีมติทำการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด จำนวน 4.9 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษัทมี สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด
     
2554  
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,105.50 ล้านบาท เป็น 1,216.04 ล้านบาท โดยวิธีการออกหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
 • แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย และดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
 • เปิดโครงการรวม 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,712.93 ล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ ภายใต้ ชื่อ ตราสินค้า “Zerene” จำนวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ “เพชรเกษม พุทธมณฑล สาย3” และ “พระราม2- ท่าข้าม” ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Six Nature” จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการ “เอกชัย-บางบอน” และภาย ใต้ชื่อตราสินค้า “ City Sense” จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ”วัชรพล” ”ประชาชื่น” และ” วิภาวดี 60”
     
2555  
 • เปิดโครงการ 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 551.75 ล้านบาท โดยเป็นโครงการแนวราบ ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “ City Sense” คือโครงการ บางนา กม.10 โครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ ตราสินค้า “Smart Z” คือ โครงการ อ่อนนุช
 • ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่พนักงานและผู้บริหาร จำนวน 60 ล้านหน่วย ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท/หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 2 ปี 7 เดือน
 • ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานและผู้บริหาร จำนวน 33,370,000 หน่วย คงเหลือใบ สำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรร 26,630,000 หน่วย
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหาร ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,261,800 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,216.04 ล้านบาท เป็น 1,219.30 ล้านบาท
     
2556  
 • จัดตั้งบริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 70 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหารในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญ โดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 668,100 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,219.30 ล้านบาท เป็น 1,219.97 ล้านบาท
 • จัดตั้งบริษัท ปริญ เอนเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาทบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์)
     
2557  
 • ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด จาก 10 ล้านบาท เป็น 60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพลินแลนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจสวนสนุก และศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและบริษัท อีทเทอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ขึ้น ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (บริษัทในเครือ บริษัท เพลินนารี่ มอลล์ จำกัด)
 • พนักงานและผู้บริหารใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนของพนักงานและผู้บริหารในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1 หุ้นสามัญโดยมีการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น และดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วจาก 1,219.97 ล้านบาท เป็น 1,220.01 ล้านบาท
     
2558  
 • เเปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2558 ภายใต้ ชื่อ “City Sense รามอินทรา” มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท
 • เปิดโครงการใหม่ foret ศาลายา รวม 3 โครงการใหญ่ทั้งคอนโด (ภายใต้แบรนด์ Zelle ศาลายา) ในช่วงไตรมาส 1 ทาวน์เฮ้าส์ (ภายใต้แบรนด์ City sense ศาลายา) และ บ้านแนวคิดใหม่ (ภายใต้แบรนด์ Iconature ศาลายา) ในช่วงไตรมาส 3 มูลค่ารวม 3 โครงการประมาณ 3,400 ล้านบาท
     
2559  
 • เปิดโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 3/2559 ภายใต้ชื่อ “City Sense พระราม2 - ท่าข้าม” มูลค่า โครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัล “BCI Asia TOP 10 Developers Awards 2016” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2016 โครงการที่ได้รับรางวัล 2 โครงการได้แก่ โครงการปริญญ์ สาทร - ราชพฤกษ์ และ โครงการซิตี้เซนส์ ศาลายา
 • ได้รับรางวัล “THINK OF LIVING PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2016” สาขา BEST HOUSING FACILITIES” โครงการปริญญ์ สาทร - ราชพฤกษ
     
2560  
 • บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัท ปริญสิริ ออกซิเจน (2017) จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
 • บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
     
2561  
 • เปิดโครงการบ้านทาวเฮ้าส์ ในช่วงไตรมาส 1/2561 ภายใต้ชื่อ “City Sense รังสิต” มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัล “BCI Asia TOP 10 Developers Awards 2018” บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2018 จากโครงการซิตี้เซนส์ พระราม2 - ท่าข้าม
 • ได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2018“ จากโครงการ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาคอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากโครงการเซล ศาลายา ในงานประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018
 • บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย