Loading

สาส์นจากคณะกรรมการบริษัท


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 เป็นอีกปีที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่างๆ หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สงครามการค้าระหว่างประเทศ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลไปยังธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากภาวะทางเศรษฐกิจแล้วความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางส่วนในด้านของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการหลายรายได้ปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งในการออกแบบ การก่อสร้าง การโฆษณาและการกระจายสินค้าจากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุนแรงยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงอยู่ในระยะที่กำลังฟื้นตัวก็ตาม แสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทั้งคุณภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเปิดโครงการใหม่ 4 โครงการมูลค่ารวมประมาณ 3,284 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “OXYGEN COMMUNITY” ที่คิดนึงถึงความร่มรื่นทั้งภายในบ้านและภายในโครงการ มีการออกแบบที่เน้นสร้างความสมดุลของบ้าน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความทันสมัยให้เชื่อมโยงกันได้อย่างสมดุล

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา สถาบันการเงิน สื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา บริษัท ขอยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในธรรมาภิบาล และพยายามสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป

นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการ